CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN – NĂM A (12/02/2023)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Mat-thêu đoạn 5, câu 37: Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng:/ “LỜI NÓI CỦA CÁC CON PHẢI LÀ:/ CÓ THÌ NÓI CÓ,/ KHÔNG THÌ NÓI KHÔNG,/ THÊM ĐIỀU ĐẶT CHUYỆN LÀ BỞI MA QUỶ MÀ RA”.
Lạy Chúa Giê-su,/ các phương tiện truyền thông hôm nay rất đa dạng và hiện đại,/ xin cho chúng con/ biết sử dụng cách hữu ích/ và biết phân định dưới ánh sáng của Lời Chúa./ Nhờ đó,/ chúng con cùng nhau nối kết tình thân,/ chứ không dùng mạng lưới truyền thông/ để gieo rắc hoang mang chia rẽ,/ hay gây hận thù với nhau./ Amen
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 171: H./ Điểm chính yếu của mọi phụng vụ là gì?
T./ Là cử hành Thánh Thể,/ nhưng tất cả mọi phụng vụ/ cũng là lễ Phục sinh thu nhỏ./ Chúa Giê-su cử hành với chúng ta lễ Vượt Qua của Người/ từ sự chết đến cuộc sống/ và Người mở cuộc Vượt Qua đó cho chúng ta [1085].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.