CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN – NĂM A [LỄ CHÚA BA NGÔI – 04/06/2023)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Gio-an đoạn 3, câu 17: Chúa Giê-su nói với Ni-cô-đê-mô rằng:/ “THIÊN CHÚA KHÔNG SAI CON CỦA NGƯỜI GIÁNG TRẦN ĐỂ LUẬN PHẠT THẾ GIAN,/ NHƯNG ĐỂ THẾ GIAN/ NHỜ CON CỦA NGƯỜI MÀ ĐƯỢC CỨU ĐỘ”.
Lạy Chúa Ba Ngôi,/ Chúa là Thiên Chúa duy nhất hằng hữu,/ Chúa yêu thương, sáng tạo và cứu chuộc chúng con./ Chúa đã quy tụ chúng con thành cộng đoàn Hội Thánh/ để cử hành, đón nhận và loan báo hồng phúc ơn cứu độ Chúa ban./ Chúng con xin chúc tụng Chúa./ Amen
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
GLHÂ về PV Thánh lễ, câu 74: H./ Tại sao ta đấm ngực khi đọc kinh Cáo mình?
T./ Con người có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác./ Nhưng giờ đây,/ đứng trước Đấng thấu suốt mọi tâm can,/ ta cần thành thật và can đảm nhận lỗi về phần mình/ để đáng được tha thứ.

Chia sẻ Lời Chúa

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.