CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – NĂM C (14.8.2022)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Lu-ca đoạn 12, câu 50: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/ “THẦY PHẢI CHỊU MỘT PHÉP RỬA,/ VÀ LÒNG THẦY KHẮC KHOẢI BIẾT BAO CHO ĐẾN KHI HOÀN TẤT”.
Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa hằng thao thức và tự nguyện bước vào khổ hình thập giá/ để nhân loại được cứu chuộc theo kế hoạch yêu thương của Chúa Cha./ Xin giúp chúng con cũng vì mến Chúa yêu người,/ mà can đảm chấp nhận gian khó,/ khi sống đời yêu thương phục vụ./ Amen (x. GE 19-21)
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Hỏi:/ Với tinh thần lắng nghe và phân định,/ người tham gia Tiến Trình Hiệp Hành cần phải tránh thái độ nào?
Thưa:/ Người tham gia cần loại bỏ các thành kiến và khuôn mẫu có sẵn;/ vượt khỏi tai họa giáo sĩ trị/ vì quyền bính đích thực là việc phục vụ;/ bỏ thói tự mãn/ để có thể học hỏi và đồng hành với nhau và phục vụ lẫn nhau;/ vượt qua ý thức hệ lý thuyết/ mà coi trọng việc sống đức tin và thực hành;/ cuối cùng/ là nâng cao niềm hy vọng,/ vì chúng ta được kêu gọi trở nên ngọn hải đăng của niềm hy vọng,/ chứ không phải là người báo trước họa diệt vong (Vademecum 2.3)

Chia sẻ Lời Chúa

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2021

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 165. Tại sao chúng ta đọc "Amen" vào cuối kinh Tin kính?

Chúng ta kết thúc kinh Tin Kính bằng từ Amen. Từ này theo tiếng Do Thái có nghĩa là “thưa vâng”, bởi vì Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành nhân chứng đức tin. Ai nói Amen là vui sướng và tự do tán thành công việc tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa, Amen cũng là tin tưởng chắc chắn, trông cậy và trung thành.

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.